เป้าประสงค์

1.สหกรณ์มีโครงสร้างทางการเงินดี

2.มีการเจริญเติบโตของทุนเรือนหุ้นและทุนสำรอง

3.สหกรณ์มีผลการดำเนินงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นในระดับดี

4.ลดต้นทุนในการบริหารจัดการ มีความเป็นธรรม คุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

5.เป็นองค์กรที่สร้างความเชื่อมั่นด้านการเงิน และได้รับการยอมรับจากสมาชิก-บุคคลภายนอก

6.สหกรณ์นำอุดมการณ์และหลักการของสหกรณ์มากำหนดเป็นวิธีการปฏิบัติ

7.รณรงค์ให้สมาชิกออมทรัพย์เพื่อความมั่นคง

8.สหกรณ์นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก

9.เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสพูดเพราะยึดหลักประเพณีไทยมีความรวดเร็วถูกต้อง

10.คณะกรรมการ-เจ้าหน้าที่- ฝ่ายจัดการและสมาชิกมีความสัมพันธ์ที่ดีมีความประทับใจในการใช้บริการ

11.นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

12.เจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาการใช้เทคโนโลยี