ประวัติความเป็นมา

ประวัติสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม  จำกัด

                      เริ่มก่อตั้งและจดทะเบียน  เมื่อวันที่  1  ธันวาคม  2503 เลขทะเบียนสหกรณ์ที่  46  /  10961   เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่   31   ธันวาคม  2504  เมื่อแรกก่อตั้งมีสมาชิกจำนวน  1,187  คน  ที่ทำการอาศัยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  และได้ย้ายที่ทำการไปอยู่กับส่วนราชการ ในที่ราชพัสดุ   พ.ศ.  2534  ได้ย้ายไปเปิดทำการในอาคาร และที่ดินของตนเอง ที่เลขที่  77/1  ถนนอภิบาลบัญชา  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัด นครพนม   จนปัจจุบัน
______________________________________________________________