พันธกิจสหกรณ์

1.พัฒนาสหกรณ์ให้มีความมั่นคง

2.พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักการธรรมาภิบาล

3.ประยุกต์อุดมการณ์ หลักการของสหกรณ์มาเป็นวิธีการปฏิบัติ

4.ระดมเงินออมเพื่อนำมาบริหารจัดการ

5.ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและช่วยเหลือสังคม

6.พัฒนาวิธีการให้บริการอย่างมีคุณภาพ

7.ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

8.เสริมสร้างความสัมพันธ์ทีดีระหว่างคณะกรรมการ-ฝ่ายจัดการและสมาชิก
____________________________________________________