ประชุมชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พฤษภาคม 2562