ประชุมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เตรียมความพร้อมการให้บริการสมาชิกประจำเดือน สิงหาคม 2562