สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด ร่วมทำบุญนมัสการองค์พระธาตุพนม ประจำปี 2562