ภาพกิจกรรม

ประชุมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เตรียมความพร้อมการให้บริการสมาชิกประจำเดือน สิงหาคม 2562
ประชุมชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พฤษภาคม 2562
วันสหกรณ์แห่งชาติ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ทำบุญตักบาตรตอนเช้า ช่วงบ่ายร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์กับสหกรณ์ทุกสหกรณ์
คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม นำพวงหรีดไปเคารพศพสมาชิกที่ถึงแก่กรรม
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด ร่วมทำบุญนมัสการองค์พระธาตุพนม ประจำปี 2562
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม มอบเงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาท นายสายันต์ ศรียาวงศ์และทายาทนายโยธิน ไชยพันธุ์

______________________________________________________