นายปกรณ์ มณีปกรณ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม

คณะอนุกรรมการสรวจสอบและจดจำนองหลักทรัพย์

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและจดจำนองหลักทรัพย์  ชุดที่  1              

 1. นายอำนาจ  นาไชย                   ประธานคณะอนุกรรมการ          
 2. นางพรพิมล  ทวีกุล                   กรรมการ 
 3. นางพัชรา  สารสิทธิ์                   กรรมการ
 4. นางวรรณภา  ศรียาวงศ์              กรรมการ
 5. นายเจษฎา   เสนาคำ                กรรมการและเลขานุการ              

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและจดจำนองหลักทรัพย์ ชุดที่ 2               

 • นายถาวร  จำปา                             ประธานคณะอนุกรรมการ              
 • นายอภิเชษฐ บุตรวร                      กรรมการ 
 • นายเปรม  แสนสุข                         กรรมการ                       
 • นางจิตราพัชญ์  พวงแก้วพีระ         กรรมการ    
 • นายวิชาญ  พลโลก                        กรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและจดจำนองหลักทรัพย์ ชุดที่ 3               

 1. นายอำนาจ  นาไชย                   ประธานคณะอนุกรรมการ          
 2. นางพรพิมล  ทวีกุล                   กรรมการ 
 3. นางพัชรา  สารสิทธิ์                   กรรมการ
 4. นางวรรณภา  ศรียาวงศ์             กรรมการ
 5. นายเจษฎา   เสนาคำ               กรรมการและเลขานุการ              

อัตราเงินกู้

        ประเภท                                อัตรา
ร่มโพธิ์ 6.00%
เงินกู้สามัญ 6.80%
เงินกู้พิเศษ 6.80%
เงินกู้การศึกษา 6.80%
เงินกู้ฉุกเฉิน 6.80%

อัตราเงินฝาก

ออมทรัพย์พิเศษ 2.80%
ออมทรัพย์พิเศษ

(โครงการพิเศษ)

3.80%
ออมทรัพย์พิเศษ

(หน่วยงานอื่น)

3.55%
005095
Users Today : 15
Users Yesterday : 21
This Month : 440
This Year : 5095
Total Users : 5095
Views Today : 34
Total views : 12020