คณะอนุกรรมการตรวจสอบและจดจำนองหลักทรัพย์  ชุดที่  1              

 1. นายอำนาจ  นาไชย                   ประธานคณะอนุกรรมการ          
 2. นางพรพิมล  ทวีกุล                   กรรมการ 
 3. นางพัชรา  สารสิทธิ์                   กรรมการ
 4. นางวรรณภา  ศรียาวงศ์              กรรมการ
 5. นายเจษฎา   เสนาคำ                กรรมการและเลขานุการ              

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและจดจำนองหลักทรัพย์ ชุดที่ 2               

 • นายถาวร  จำปา                             ประธานคณะอนุกรรมการ              
 • นายอภิเชษฐ บุตรวร                      กรรมการ 
 • นายเปรม  แสนสุข                         กรรมการ                       
 • นางจิตราพัชญ์  พวงแก้วพีระ         กรรมการ    
 • นายวิชาญ  พลโลก                        กรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและจดจำนองหลักทรัพย์ ชุดที่ 3               

 1. นายอำนาจ  นาไชย                   ประธานคณะอนุกรรมการ          
 2. นางพรพิมล  ทวีกุล                   กรรมการ 
 3. นางพัชรา  สารสิทธิ์                   กรรมการ
 4. นางวรรณภา  ศรียาวงศ์             กรรมการ
 5. นายเจษฎา   เสนาคำ               กรรมการและเลขานุการ