นายปกรณ์ มณีปกรณ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม

สมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์

อัตราเงินกู้

        ประเภท                                อัตรา
ร่มโพธิ์ 6.00%
เงินกู้สามัญ 6.80%
เงินกู้พิเศษ 6.80%
เงินกู้การศึกษา 6.80%
เงินกู้ฉุกเฉิน 6.80%

อัตราเงินฝาก

ออมทรัพย์พิเศษ 2.80%
ออมทรัพย์พิเศษ

(โครงการพิเศษ)

3.80%
ออมทรัพย์พิเศษ

(หน่วยงานอื่น)

3.55%
005095
Users Today : 15
Users Yesterday : 21
This Month : 440
This Year : 5095
Total Users : 5095
Views Today : 33
Total views : 12019